Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor është Institucion Qendror Shtetëror, pjesë e rrjetit arkivor kombëtar të Republikës së Shqipërisë, në varësi administrative të Ministrit të Drejtësisë dhe metodologjike-profesionale të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave.  

Si arkiv i përhershëm që ruan dhe shërben trashëgiminë gjyqësore dhe hetimore të krijuar prej institucioneve fondkrijuese të sistemit të drejtësisë të Republikës së Shqipërisë, ASHSGJ mbështetet në tre institucione të pavarura kushtetuese, Këshilli i Lartë GjyqësorKëshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Prokurori i Përgjithshëm

 

Close Menu