“Modeli i kërkesës” dhe “Modeli i Përgjigjes” “Për dhënie të informacionit/dokumentacionit” që rekomandohet të përdoret nga Autoritetet Publike, sipas lidhje nr. 3;

          Aktet shkresore që rekomandohen të përdoren nga Autoritetet Publike për vendimmarrjet sipas lidhjes nr. 4:

          a. “Për refuzimin e formës së kërkuar”, (neni 14/4);

          b. “Për zgjatjen e afatit”, (neni 15/3);

          c. “Për rishikimin e dokumenteve të klasifikuara dhe shtyrjen e afatit”, (neni 17/5).

        “Formular i ankesës” drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Close Menu