URDHËR NR. 38, DATË 12.05.2020 TË DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES TIP “PËR MARRJEN E MASAVE ORGANIZATIVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE GJATË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19”.

 NË ZBATIM TË URDHRIT NR. 95 DT. 10.03.2020 “PËR MARRJEN E MASAVE PËR SHËRBIMET NË SPORTELE” SHËRBIMI NË ARKIVIN SHTETËROR TË SISTEMIT GJYQËSOR DO TË KRYHET ME POSTË, NGA DATA 10.03.2020 – 23.03.2020.

Me miratimin e ligjit nr. 107/ 2021 “Per bashkeqeverisjen ofrimi i sherbimeve” nga te gjitha institucionet sherbimofruese, aplikimet do te realizohen nepermjet platformes e-Albania do te realizohen vtem elektronikisht.
Bazuar ne ligjin nr. 107/2022, ju njoftojme se nga data 30 Prill- mbyllen te gjitha sportelet fizike te Arkivit Shteteror te Sistemit Gjyqesor.

Close Menu