Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor është krijuar me V.K.M. nr. 888, datë 31/12/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor”.

ASHSGJ ka për mision ruajtjen, përpunimin dhe administrimin e dokumentacionit gjyqësor, i cili i nënshtrohet proçedurës së arkivimit nga gjykatat dhe prokuroritë, kujdesjen për menaxhimin e arkivave të gjykatave dhe prokurorive nëpërmjet aplikimit të teknikave të unifikuara për krijimin, përdorimin, mirëmbajtjen, ruajtjen, transferimin dhe asgjesimin e dosjeve, regjistrave dhe dokumenteve të tjera gjyqësore, si dhe sigurimin e aksesit për të interesuarit.

Me urdhërin e Kryeministrit nr. 69, datë 18/04/2016 është miratuar struktura e ASHSGJ-së, e cila konsiston në 11 punonjës, nga të cilat 8 (tetë) pozicione pune me statusin e nëpunësit civil si dhe 3 (tre) pozicione pune në sektorin e shërbimeve të brendshme, të trajtuar me Kodin e Punës.

ASHSGJ ka filluar funksionin e tij më datë 03.05.2016 me anë të Urdhrit të Kryeministrit nr. 69, datë 18.04.2016, për të bërë funksional këtë institucion.

Close Menu