Si të aplikoni?

Çdo qytetar që do të aplikojë për dokumente nga dosjet gjyqësore duhet të paraqitet pranë ambjenteve të Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor.

Orari i pritjes së qytetarëve është:

E Hënë – E Enjte    Ora 9:00- 15:00

E Premte                 Ora 9:00- 13:00

Çfarë dokumentesh nevojiten për aplikim?

Për pajisjen me dokumente sipas kërkesave tuaja, nga dosjet gjyqësore pranë ASHSGJ, ju duhet të paraqitni dokumentet si më poshtë:

  1. Fotokopje e kartës së identitetit.
  2. Çdo dokumentacion tjetër (prokurë, autorizim, dëshmi trashëgimie ose kontratë shitje- blerje) që vërteton lidhjen ligjore me dokumentin që kërkohet të shfrytëzohet.

Sa është tarifa?

Në bazë të Udhëzimit të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave, Nr. 33, datë 29.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të Administratës Gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë dhe Noterisë”, tarifa për çdo dokument është 200 (dyqind) lekë, e cila paguhet në çdo bankë të nivelit të dytë me mandat pagesën të lëshuar nga ana e institucionit.

Close Menu